POW Iskierka

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Iskierka przeznaczona jest dla 14 dzieci.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ISKIERKA w Szklarskiej Porębie (dawny Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie)
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych PŁOMYK, ISKIERKA oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie https://domdziecka.eu/

Data publikacji strony internetowej: 13.05.2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4
kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń
wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • skany, obrazy, grafiki, nie posiadają tekstu alternatywnego

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza.

zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o
kontakt z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, ul. B. Czecha 22/3, 58-580 Szklarska Poręba, sekretariat@domdziecka.eu
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel/fax: 75 717 21 06 (pn – pt w godz. 7.00-15.00). Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie o którą  aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna
także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o
tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do
informacji, wnoszący żądanie możn złożyć skargę w sprawie zapewnienia
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ISKIERKA (dawny Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie) ma swoją siedzibę w budynku przy ul. B. Czecha 22/1, 58-580 Szklarska Poręba

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, do którego prowadzi brama wjazdowa.

Do budynku prowadzi wejście główne, usytuowane w centralnej części budynku oraz wejście boczne usytuowane w bocznej części budynku.

Dla gości przeznaczone jest wejście główne. Do wejścia prowadzą schody z poręczami.  Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Sekretariat znajduje się na 3 piętrze.

Budynek posiada 4 kondygnacje,  nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Brak windy. Brak toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani innych oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem placówki, po zawiadomieniu o takiej potrzebie

Dokumenty do pobrania: